REGULAMIN

Właścicielem sklepu internetowego jest firma ART INSECT Lech Kruszelnicki z siedzibą:

ul. Władysława Jagiełły 7c/45
41-106 Siemianowice Śląskie

NIP 643-112-93-39
REGON 276623572

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane przesyłane przez Klienta przy składaniu zamówienia, są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie ulegają przetwarzaniu w innych celach niż realizacja zamówień oraz pozostałych omówionych szczegółowo w punkcie 2 regulaminu danych osobowych firmy Art Insect.

2. Firma Art Insect Lech Kruszelnicki w świetle obowiązujących przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych jako naszych kontrahentów. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:

- wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych a także udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

- w celach archiwizacyjnych: z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

• przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

• przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub

• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”)

- wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

- ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje między innymi sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

- marketingu bezpośredniego - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda),

- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) - przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych,

- wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach - przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

3. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych:

• Imienia i Nazwiska,
• Adresu dostawy zamawianych artykułów,
• Danych do wystawienia faktury włącznie z numerem NIP (w przypadku konieczności wystawienia),
• Numeru telefonu,
• Adresu E-mail

4. W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

5. Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta oraz innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
• podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

6. Dane z innych źródeł:
- Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności możemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym,
- W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy,
- Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

7. W ramach uprawnień, które Państwu przysługują informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo złożyć do firmy Art Insect wniosek o:
- sprostowanie (poprawienie) danych,
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek przez adres mailowy: artinsect@artinsect.com Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


CENY

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie firmy Art Insect są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia dla obu stron transakcji.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie może złożyć osoba posiadająca swoje konto w sklepie Art Insect lub osoba, która poda wszelkie dane potrzebne do realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień z niepełnymi danymi lub budzącymi wątpliwość.

2. Zamówienia można składać:
- pocztą E-mail na adres artinsect@artinsect.com,
- telefonicznie pod numerem 602797042,
- pisemnie drogą pocztową,
- osobiście w siedzibie firmy.

3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 40zł (bez kosztów pakowania i przesyłki).

4. Potwierdzenie złożonego zamówienia będzie generowane i wysyłane automatyczne.

5. Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. O takiej możliwości Klient zostanie każdorazowo poinformowany.

6. Od chwili złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w ciągu 14 dni roboczych, w innym przypadku zamówienie zostaje anulowane.

7. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.


PŁATNOŚCI I RACHUNKI

1. Formy płatności:
- przelew na konto bankowe,
- przekaz pocztowy na adres firmy,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Opłatę za zakupione artykuły reguluje się przed wysłaniem towaru na podstawie informacji sklepu o wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

3. Stali Klienci mogą dokonywać płatności za pobraniem pocztowym.

4. Publiczne instytucje naukowe i oświatowe mogą dokonywać płatności za zrealizowane zamówienie po otrzymaniu przesyłki wraz z rachunkiem przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia wystawienia rachunku.

5. Warunkiem otrzymania rachunku na zakupiony towar jest poprawne  i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


WYSYŁKA

1. Towar dostarczany jest do klienta Pocztą Polską lub firmą kurierską.

2. Zamawiający pokrywa koszt przesyłki oraz pakowania zamawianych artykułów zgodnie z uprzednim ustaleniem jej wysokości z firmą Art Insect. Koszty te doliczane są do wartości zamówienia.

3. Firma Art Insect nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe po nadaniu przesyłki.

4. Ewentualne dochodzenie roszczeń wobec firmy przewozowej możliwe jest pod warunkiem sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty lub kuriera oraz sporządzenia protokołu szkód.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.


REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2013 roku o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania.

3. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.

4. Koszt odesłania wadliwego towaru pokrywa z całości firma Art Insect. Koszt odesłania towaru z innych przyczyn ponosi zamawiający.

5. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki jedyną podstawą do uznania reklamacji jest protokół odbioru i szkód sporządzony w obecności pracownika poczty lub kuriera. Proces reklamacyjny wobec poczty lub firmy spedycyjnej może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody do siedziby firmy.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.artinsect.com oddają możliwie jak najdokładniej kolory i wygląd oferowanych artykułów, jednak ich zgodność z oryginałem mogą nieznacznie zmieniać ustawienia monitora, np. nasycenia barw.

3. Artykuły mogą różnić się opakowaniami, producentem oraz nazwą, jednak ich funkcjonalność, podane wielkości oraz jakość nie odbiegają od oryginału.

4. Wszystkie strony, podstrony oraz wszelkie inne materiały internetowe firmy Art Insect zamieszczone na stronie www.artinsect.com chronione są prawami autorskimi, których kopiowanie i wykorzystywanie jest zabronione i karalne.

5. Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski.

6. Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z obsługą sklepu Art Insect.

8. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

9. Dokonanie zakupów w sklepie Art Insect jest jednocześnie akceptacją regulaminu sklepu bez ograniczeń.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.